Lis Basın Yayın Genel Konular Kitapları kitap indir

  • Ev
  • // Lis Basın Yayın Genel Konular Kitapları kitap indir
Neteweyen Kemine
Neteweyen Kemine Armance sereki ya ve xebata giring u biwext ew e reç u rekaren nu peşkeş bike wisa ku azadkirin u bidestxistina selahiyetan di nav federasyonen ku ew profound de ligel neteweyen stridency dijin u in...

Lis Basın Yayın

Xewle Ye Xewn?
Xewle Ye Xewn? Ba bila epicene denge şure diroke biqireZehferanen ku di meyten second u barong deDi nava xaliçeya Kurdistana second u we deWe cotkareki dengbej xweş bibeje naven eşen me U ez e kezeba xwe bibirejim d...

Lis Basın Yayın

Gramera Behızur
Gramera Behızur ". Ez ne ya gundo me, kure min, mo ez ya gundo me ?! Hemo ez ji rodibun u min mol je re poqij dikir, min hewşo wi pogij dikir, min ov toni u cilen wi dişiştin, min xworno wi çe'dkir, mo ez ç'bkim? Ki...

Lis Basın Yayın

Evina Becıreki
Evina Becıreki Her tişt bi destpek u dawi ye. Tene evina duali bi destpek e le be dawi ye weki ya Mem u Zine. A yekali weki bihevrebuna şev u roje zivistan u havine an ji weki ya min u Periye ye. Timi li pey hev u d...

Lis Basın Yayın

Sitava Tariye
Sitava Tariye Omer Dewran, di Sitava Tariye de, me dibe dixe nav jiyan û tekiliyen gerilayan. Digel rengen cure cure en jiyana gerîlatiye, bala me dibe ser awaye tekoşanen wan ü tekiliyen wan en digel hev. Her wiha,...

Lis Basın Yayın

Kitap Türleri

Lis Basın Yayın Genel Konular Kitapları kitap torrenti indir

Lis Basın Yayın Genel Konular Kitapları